MOJA MAŁA OJCZYZNA- innowacja pedagogiczna edukacji regionalnej

„Moja mała Ojczyzna”

innowacja pedagogiczna edukacji regionalnej
realizowana w roku szkolnym 2019/2020 w klasie II
oraz w roku szkolnym 2020/2021 w klasie III

CEL GŁÓWNY:

Rozwijanie poczucia własnej tożsamości i więzi emocjonalnej z regionem będącym częścią naszej Ojczyzny.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • poznanie najbliższego otoczenia i specyfiki swojego regionu,

  • dostrzeganie piękna najbliższej okolicy, jego walorów turystycznych i krajoznawczych,

  • przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie i kultywowanie jej ,

  • wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i szkołą opartych na wzajemnym szacunku i miłości,

  • kształtowanie poczucia przynależności do środowiska szkolnego, regionalnego i tożsamości narodowej,

  • umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych i urządzeń medialnych ,

  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym symboli narodowych, państwowych i religijnych przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury europejskiej,

  • przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych i europejskich.

——————————————————————————————————————–

Projekt „Moja mała Ojczyzna” ma za zadanie realizację jednej z podstawowych potrzeb człowieka- potrzeby przynależności. Każde dziecko dorasta w konkretnej rodzinie, środowisku biologicznym i społecznym, a budowanie poczucia tożsamości i więzi opiera się na wiedzy i relacjach interpersonalnych. Wychodząc z założenia, że łatwiej jest wchodzić w życie dziecku o utrwalonym poczuciu przynależności społecznej, narodowej i kulturowej autorka projektu wprowadza do programu nauczania treści regionalne związane z bogatą historią, językiem, tradycją i kulturą Bobrka. W roku szkolnym 2019/2020 podjęto m.in. następujące działania: zapoznano uczniów z historią wsi, przeprowadzano rozmowy z dziadkami, wyszukiwano starych fotografii i pamiątek rodzinnych, gromadzono wyrazy do słownika mowy gwarowej, kultywowano tradycje świąt Bożego Narodzenia.

——————————————————————————————————————–

Rok 2020/2021 to drugi etap realizacji projektu „Moja mała Ojczyzna”, który wzbogaci uczestników o nowa wiedzę i doświadczenia wynikające z podejmowanych działań warsztatowych, organizowanych spotkań, wędrówek i wycieczek. Każde dziecko będzie mogło przyczynić się do wzbogacenia zasobów eksponatów i materiałów prezentowanych podczas imprez i wystaw. Tegoroczny etap zakończy się ewaluacją pozwalającą ocenić efekty oraz określić sposób kontynuacji rozpoczętych działań.

Do współpracy zapraszamy Rodziców i wszystkich, którym nasz mała Ojczyzna jest bliska.

Klasa III