Z ORŁEM NA CZAPCE- zajęcia prowadzone metodą projektu w klasie III

Z ORŁEM NA CZAPCE-
-zajęcia prowadzone metodą projektu w klasie III.

 

Założenia projektu:

Projekt zakłada promowanie działań patriotycznych i wychowawczych podejmowanych przez szkołę szczególnie upamiętnienie ważnych rocznic historycznych, przybliżenie szczególnej roli służb mundurowych, zaznajomienie z miejscami  pamięci narodowej w najbliższej okolicy. Poza tym uwzględnia potrzebę badania przeszłości najbliżej okolicy.

Cele :

 • Kształtowanie tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji świąt narodowych.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury.
 • Rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych
  w aspekcie lokalnym i państwowym.
 • Wzmacnianie poczucia przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
 • Kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.

Metody i formy realizacji:

 • zajęcia lekcyjne,
 • zajęcia warsztatowe
 • organizowanie uroczystości szkolnych -propagowanie ważnych rocznic historycznych w dziejach Polski,
 • wizyty w miejscach pamięci narodowej na terenie gminy,
 • publikacje na stronie internetowej szkoły,
 • poszukiwanie informacji w różnych źródłach,

Spodziewane efekty:

 • Wzrost poczucia patriotyzmu wśród uczniów.
 • Wzmocnienie związków emocjonalnych ze środowiskiem lokalnym.
 • Wzrost zainteresowania historią własnej miejscowości .
 • Wzrost poziomu umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

——————————————————————————————————————–

         Początkiem września uczniowie brali udział w zajęciach lekcyjnych obejmujących tematykę  II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono rozpoczęciu wojny oraz wybranym elementom kampanii wrześniowej. Uczniowie sami wyszukiwali i prezentowali zdobyte informacje. Korzystali z Internetu, albumów, wspomnień dziadków i rodziny. Zebrane materiały posłużyły do wykonania gazetki szkolnej. Dzieci zapaliły znicz na grobie żołnierza znajdującym się na cmentarzu w Bobrku.

W związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie przygotowali elementy szkolnej akademii upamiętniającej Narodowe Święto Niepodległości. Brali też udział w zajęciach lekcyjnych obejmujących tematykę rozbiorów, walki Polaków o wolną Ojczyznę, postaci Józefa Piłsudskiego i jego roli
w drodze do niepodległości, walki o przebieg granic nowego państwa polskiego.

Uczniowie zapoznali się z gminnymi zwyczajami  związanymi z przebiegiem obchodów Święta Niepodległości. Niektórzy uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny. Podczas zajęć obejrzeli fotorelację z uroczystości pod pomnikiem Grunwald z udziałem mieszkańców i władz gminy, w których uczestniczyła delegacja z naszej szkoły.

Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poznali historię pomnika Grunwald znajdującego się w najwyższym punkcie Chełmka. Dowiedzieli się również więcej na temat pozostałych miejsc pamięci w naszej gminie ( Pomnik Ofiar Faszyzmu w Chełmku, tablice pamiątkowe w kościołach w Bobrku i w Chełmku, Obelisk przed remizą strażacką w Chełmku). Potrzebne informacje odnaleźli w Internecie, w archiwalnych numerach Echa Chełmka oraz uzyskali w czasie rozmów z członkami rodzin. 17 listopada  uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do Chełmka, gdzie zapalili znicz pod pomnikiem Grunwald.

Tematyka walk w obronie Ojczyzny oraz bieżące wydarzenia związane z wojną w Ukrainie były podstawą do przeprowadzenia zajęć o ludziach, którzy odpowiedzialni są za nasze bezpieczeństwo. Uczniowie gromadzili i przedstawiali informacje na temat służb mundurowych w naszym kraju oraz formacji para mundurowych, które także dbają o nasze dobro.

Mundur jest otoczony szczególnym szacunkiem. Łączy się z historią, tradycją, patriotyzmem, poświęceniem dla ojczyzny. Noszą go z dumą osoby do tego uprawnione. Robią to z należnym szacunkiem, zwłaszcza, że na nakryciu głowy i na guzikach znajduje się orzeł-ten sam, który widnieje w naszym godle. Na szczególne okazje, takie jak uroczystości państwowe i służbowe, są przeznaczone mundury odświętne,  zwane galowymi. Dzięki pomocy przedstawicieli wojska, policji i straży pożarnej, dzieci miały okazję obejrzeć i przymierzyć mundury galowe i koszarowe.