INFORMACJE

W linkach poniżej znajduje się spis podręczników
na rok szkolny 2024/2025
DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW—> SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW do zakupienia 2024_
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW—> SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2024_2025
(te podręczniki uczniowie dostaną w szkole)
Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku
——————————————————————————————————————–

W zakładce DLA RODZICÓW znajdują się
informacje oraz dokumenty do pobrania
dotyczące rekrutacji do przedszkola oraz klasy I Szkoły Podstawowej
na rok szkolny 2024/2025
Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku
——————————————————————————————————————–
Informuję, że od 2 stycznia 2023 roku
ulega zmianie stawka dziennego wyżywienia.
Ceny posiłków dla uczniów szkoły podstawowej wyniosą:

śniadanie: 3,00 zł  (kwota za jeden dzień)
obiad:       8,00 zł (kwota za jeden dzień)
herbata:    5,00 zł (opłata miesięczna)

Ceny posiłków dla dzieci przedszkolnych wyniosą:

śniadanie: 2,50 zł (kwota za jeden dzień)
obiad:      6,00 zł (kwota za jeden dzień)
podwieczorek: 2,50 zł(kwota za jeden dzień)
herbata:   5,00 zł (opłata miesięczna)

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.
Ogólne informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji
znajdują się w linkach poniżej:

W linku poniżej znajduje się informacja
Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa
dotycząca dystrybucji preparatów stabilnego jodu
w postaci tabletek jodku potasu,
na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego:

https://www.chelmek.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/3384-informacja-dotyczaca-dystrybucji-preparatow-stabilnego-jodu

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

W linkach poniżej zamieszczone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole podstawowej i w przedszkolu w Bobrku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przedszkole—> PROCEDURY PRZEDSZKOLE 2021
szkoła podstawowa—> PROCEDURY SZKOŁA 2021
zgoda—> ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY
Dyrektor SZS w Bobrku
Radosław Gąska

W linku poniżej znajduje się lista podręczników do religii,
które zakupują rodzice.
link—> SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2022 – 2023 do zakupienia

Pozostałe podręczniki uczniowie dostaną w szkole.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI—>https://szsbobrek.pl/laboratoria-przyszlosci

Program „Już pływam” przeznaczony dla uczniów klasy II
startuje 6 kwietnia 2022 roku.
Podczas zajęć każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU POD NAZWĄ „JUŻ PŁYWAM”

               Programem nauki pływania będą objęci uczniowie z klas II, nie umiejący pływać
z następujących szkół: Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół
w Bobrku, Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie, Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Chełmku. Dopuszcza się w ramach wolnych miejsc w grupach, udział pozostałych dzieci z klas I-IV
nie umiejących pływać.

               Uczniowie zostaną podzieleni na 6 grup o liczebności do 15 osób. Projekt przewiduje przeprowadzenie 20 jednostek lekcyjnych w zakresie podstawowego kursu nauki pływania dla każdej grupy szkoleniowej. Zadanie będzie realizowane w okresie od 04.04.2022 r. do 31.08.2022 r.
Wyjazdy będą odbywały się jeden raz w tygodniu (po 2 h). Zajęcia odbywały się będą w godzinach popołudniowych i nie stanowią realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

W Gminie Chełmek nie ma krytej pływalni, na której dzieci uczyłyby się pływać. W związku z tym pozalekcyjne zajęcia sportowe stworzą możliwość nabycia tej jakże ważnej umiejętności. Będą ciekawą
i zdrową formą zagospodarowania czasu po lekcjach. Organizowane zajęcia pozwolą wypełnić czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny oraz przeciwdziałają negatywnym zachowaniom młodzieży. Zajęcia są doskonałą formą kształtowania postaw prospołecznych i integracji społecznej, a także wyrównywania szans poprzez sport. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka. Korzyścią zajęć sportowych będzie możliwość nabycia umiejętności pływania. Będą ciekawą
i zdrową formą zagospodarowania czasu po lekcjach. Nauka pływania i zajęcia z pływania przyniosą szerokie korzyści zdrowotne (nabycie odporności, korekta wad podstawy), społeczne (zapewnienie uczniom bezpiecznego i aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu, wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności pływania), edukacyjne (zdobycie umiejętności pływania )i wychowawcze (wzrost świadomości na temat zdrowego trybu życia).

Realizacja projektu przyniesie znaczące efekty:

 • umożliwi dzieciom uczestnictwo w ciekawym programie sportowym,
 • pozwoli lepiej poznać swój organizm i dostrzec korzyści zdrowotne,
 • będzie ważnym wydarzeniem sportowo-wychowawczym, które niewątpliwie przyczyni się do
  wszechstronnego kształtowania osobowości i pogłębienia motywacji w pracy nad sobą,
 • wpoi prawidłowe nawyki higieniczne,
 • wpłynie na kreowanie pozytywnych norm społecznych, m.in. dyscypliny, postępowania zgodnie
  z zasadami fair play, współdziałania w grupie,
 • pogłębi wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dużych akwenów wodnych podczas spędzania czasu wolnego,
 • przygotuje do wysiłku fizycznego w sporcie i w późniejszej pracy zawodowej.

Realizatorami projektu będą szkoły: Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku, Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku, Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie, Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
w Chełmku, a należności z tytułu realizacji projektu pokrywane będą z kont bankowych poszczególnych szkół, zgodnie z ich częścią realizacji zadania. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz wkładu finansowego gminy Chełmek.

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW

Nazwa zadania: Małopolski projekt pn. „Już pływam”

 1. Uczestnikami projektu będą objęci uczniowie z klas II, nie umiejący pływać, szkół podstawowych: Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół nr 1
  w Chełmku, Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku i Samorządowego Zespołu Szkół
  w Gorzowie. Dopuszcza się w ramach wolnych miejsc w grupach, udział pozostałych dzieci
  z klas I-IV nie umiejących pływać.
 2. Zajęcia nauki pływania są dla uczniów bezpłatne, a ich realizacja odbywa się w ramach – Małopolskiego projektu pn. „Już pływam’’.
 3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie legitymacji szkolnej, którą uczestnicy przedstawiają organizatorom programu w celach ewidencyjnych i porządkowych.
 4. Uczestnicy programu składają deklaracje uczestnictwa, która jest jednocześnie zgodą na przyjęcie warunków niniejszego regulaminu i innych zasad wynikających z realizacji programu.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo swojego dziecka
  w zajęciach sportowych, pod opieką trenerów, czy nauczycieli szkoły.
 6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
 7. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych jest informowanie trenera (nauczyciela) przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń, o swojej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach, uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń.
 8. Uczestnik zajęć nauki pływania zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń trenera (nauczyciela), dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń
  i zadań.
 9. Każdy uczestnik zajęć nauki pływania jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo własne i innych współuczestników.
 10. Organizatorzy programu zobowiązują się do zapewnienia uczestnikom dostępu do obiektów sportowych, opieki instruktorskiej, wychowawczej i bezpiecznych warunków do przeprowadzenia zajęć wynikających z programu.
 11. Każda grupa wiekowa objęta będzie opieką sportową (instruktor) oraz organizacyjno-opiekuńczą.
 12. Opiekun każdej grupy prowadzi dokumentację związaną z ewidencją zajęć, w której uwzględni między innymi: listę uczestników zajęć, datę i  frekwencję na zajęciach.
 13. Za dowóz dzieci odpowiadają opiekunowie, wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 14. Przystąpienie do zajęć nauki pływania obliguje uczestników do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obowiązującego na krytej pływalni w  Oświęcimiu.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do słuchania poleceń opiekunów grup.
 16. Uczniów obowiązuje punktualne stawianie się w wyznaczonym miejscu zbiórki.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Nasza szkoła otrzymała 60 000 zł
w ramach Programu Laboratorium Przyszłości
Celem Programu jest budowanie kompetencji kreatywnych

i technicznych wśród uczniów.
Szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do  rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

SGZOZ W CHEŁMKU informuje, że POSIADA WOLNE MIEJSCA
NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19 DLA DZIECI POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA
(szczepionka firmy PFIZER).
Najbliższe terminy to: 19.06.2021r. oraz 26.06.2021r.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SZCZEPIENIEM
PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM: 503 458 978.

klik—> plakat informacyjny

GMINA CHEŁMEK ZAKUPIŁA LAPTOPY DLA SZKÓŁ

W ramach projektu ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych’’ Gmina Chełmek otrzymała dofinansowanie w wysokości 74 082,90 zł na zakup 19 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek i będzie wykorzystany do wsparcia realizacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

Nasza szkoła otrzymała 4 laptopy wraz oprogramowaniem.

https://www.chelmek.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/2954-gmina-chelmek-zakupila-kolejne-laptopy-dla-szkol

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej powstała poradnia on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

więcej informacji—> https://kuratorium.krakow.pl/poradnia-on-line-zawsze-jest-jakies-wyjscie/

Szczegółowe informacje oraz formularz logowania na portalu poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” na stronie: https://zawszejestjakieswyjscie.pl.

Radosław Gąska
Dyrektor SZS w Bobrku

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Logotypy 1644x156

W dniu 17 czerwca 2020 r. Gmina Chełmek podpisała umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Na skutek podpisanej umowy Gmina otrzymała grant w wysokości 54 907,20 zł, który został przeznaczony na zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, 18 sztuk myszek oraz 6 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wynosi 54 907,20 zł i został on w całości dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
   5 laptopów z oprogramowaniem, 5 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   7 laptopów z oprogramowaniem, 7 sztuk myszek oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawu słuchawkowego,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   3 laptopy z oprogramowaniem, 3 sztuki myszek oraz 1 sztuka zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku: http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/105-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej/2745-zdalna-szkola-w-ramach-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej

Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego

Logotypy 1644x156

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.

Wartość projektu wyniosła 69 991,92 zł, w całości została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:
– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
   10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,
dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
   4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,
– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
   4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych.

Link do informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku:
http://www.chelmek.pl/miasto-i-gmina/fundusze-europejskie/104-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego/2697-zdalna-szkola-wsparcie-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej-w-systemie-ksztalcenia-zdalnego

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,

w linkach poniżej znajdziecie ciekawe pomysły

na zabawę ze swoimi dziećmi.

książeczka o koronawirusie—> koronawirus

klik—> http://kodowanienadywanie.blogspot.com/

klik—>https://ztorbynauczycielki.pl/

klik—> https://gryzabawy.pl/

klik—> https://karolowamama.blogspot.com/

klik—> https://miastodzieci.pl/

klik—> https://dzieciakiwdomu.pl/2016/06/kreatywne-zabawy-z-dzieckiem

klik—> https://www.mamawdomu.pl/

klik—> https://panimonia.pl/

klik—> https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

klik—> https://www.eprzedszkolaki.pl/

klik—> https://www.domowyprzedszkolak.pl/

klik—> https://www.dzieckiembadz.pl/

klik—> https://mojedziecikreatywnie.pl/

INFORMACJE DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU W LINK: NIE DLA PRZEMOCY