ALFABET LOGOPEDYCZNY- innowacja pedagogiczna realizowana w przedszkolu

ALFABET LOGOPEDYCZNY
innowacja pedagogiczna
realizowana w grupie 3-4- latków

Koordynator innowacji: Katarzyna Kopiasz
Miejsce realizacji: Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
Termin realizacji: wrzesień 2023- maj 2024
Zasięg: innowają zostaną objęte dzieci z grupy3-4-latków 
Cel główny innowacji:
 Dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej

Cele szczegółowe:
– podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,

– usprawnienie aparatu oddechowego,

– poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,

– ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu,

– rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,

– podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,

– doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

Metody pracy:
– ćwiczenia ortofoniczne( ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia kształtujące słuch fonemowy, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy)

– ćwiczenia artykulacyjne

Formy pracy:
– indywidualna,

– zbiorowa (grupowa).

Ewaluacja opierać się będzie na:
bezpośredniej obserwacji dzieci,

-wyniku kontrolnego badania logopedycznego (maj 2024r.)