BLASKI I CIENIE PRL-u- projekt edukacyjny z historii realizowany w klasie VIII

BLASKI I CIENIE PRL-u
projekt edukacyjny z historii realizowany w klasie VIII

Cele projektu:

– pogłębianie wiedzy historycznej na temat przełomowych wydarzeń, zjawisk w życiu polskiego narodu, rozbudzanie zainteresowań przeszłością;

– poszerzanie wiadomości dotyczących przemian politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych zachodzących w Polsce Ludowej;

– doskonalenie umiejętności posługiwania się chronologią historyczną, wskazywania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami;

– rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach, selekcji materiału, porównywania i krytycznego analizowania, wyciągania wniosków, formułowania własnych opinii;

– dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności;

– rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, samodzielności w opracowaniu i realizacji zadań projektowych;

– rozbudzanie wrażliwości moralnej i estetycznej, wyobraźni historycznej;

– kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku wobec wartości i dorobku minionych pokoleń, odpowiedzialności za przyszłość.

——————————————————————————————————————–

Realizacja projektu:

      Po omówieniu zagadnień dotyczących przemian politycznych, społecznych, gospodarczych zachodzących w okresie PRL-u uczniowie klasy ósmej przystąpili do realizacji projektu podsumowującego wiadomości na temat życia codziennego w Polsce Ludowej.

Dokonali wyboru tematyki oraz formy prezentacji opracowanych treści. Ósmoklasiści poszerzali wiedzę, gromadzili ciekawostki dotyczące codzienności w PRL-u, przełomowych wydarzeń związanych z ograniczaniem wolności Polaków żyjących w systemie państwa komunistycznego. Poszukiwali informacji w różnych źródłach, porównywali, analizowali je, wyciągali wnioski. Uczestnicy projektu przygotowali  krótką narrację historyczną w postaci plakatu lub prezentacji multimedialnej. Jedna z grup zadaniowych przeprowadziła rozmowę z członkami rodziny. Efektem przywołania wspomnień z minionego okresu było poszukiwanie materialnych śladów życia codziennego w Polsce komunistycznej. Uczennice zaprezentowały w klasie zachowane kartki żywnościowe, banknoty, monety, karty pocztowe, znaczki, a nawet gazetę z tamtych czasów.

    Ósmoklasiści próbowali dokonać oceny, wartościowania prezentowanych zjawisk z punktu widzenia żyjących współcześnie młodych ludzi, poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy można wskazać pozytywne aspekty życia w PRL-u.  Poprzez udział w działaniach projektowych uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę na temat zagadnień związanych z okresem Polski Ludowej, utrwalili poznaną terminologię dotyczącą przełomowych wydarzeń, zjawisk i procesów, ale również uświadomili sobie wpływ przeszłości na teraźniejszość, konieczność utrwalania pamięci historycznej dla budowania przyszłości. Zrozumieli znaczenie przemian, jakie zaszły w dziejach Polski. Doskonalili umiejętności samodzielnego poszukiwania, poszerzania wiadomości, korzystania z różnych źródeł informacji, formułowania i wyrażania własnych myśli.