BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR- projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie VIII

BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR

projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie VIII

Cele projektu:

– pogłębianie i poszerzanie wiedzy na temat znajomości wybranych utworów z literatury polskiej
i światowej;

– utrwalenie wiadomości o wybranych dziełach wielkich pisarzy polskich i obcych w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli;

– kształcenie umiejętności określania problematyki egzystencjalnej w czytanych utworach;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania rodzajów, gatunków literackich, przypisywania omawianych utworów do odpowiedniego rodzaju;

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;

– kształcenie umiejętności formułowania myśli, operowania bogatym słownictwem;

– rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy;

– kształtowanie samodzielności w docierania do informacji, rozwijanie umiejętności ich selekcjonowania, krytycznej oceny oraz wykorzystania we własnym rozwoju;

– kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

– rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji;

– rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników własnej pracy;

– doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

——————————————————————————————————————–

Realizacja projektu:

      W ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty uczniowie przystąpili do realizacji działań projektowych pomagających im usystematyzować i poszerzyć wiedzę o literaturze, wybranych tekstach literackich. Zapoznali się z celami i tematem projektu przedmiotowego, dokonali wyboru sposobu realizacji zadań. Uczniowie najczęściej decydowali się na przygotowanie plakatów prezentujących bohaterów lektur obowiązkowych i nieobowiązkowych z klas VII – VIII. Część osób wybrała formę graficznych notatek, rysunków prezentujących skojarzenia z omawianymi lekturami, bohaterami, motywami utworów. Jedna grupa zadaniowa przygotowała grę tematyczną „Koło fortuny”, inna grupa opracowała karty z pytaniami do poznanych tekstów literackich.

    Uczniowie zaprezentowali efekty swoich działań na lekcji powtórzeniowej. Ciekawy dobór materiału zadaniowego dla rówieśników, pomysłowe rysunki, zagadkowe skojarzenia dostarczyły uczestnikom projektu wielu emocji. Okazało się, że można odnaleźć dużą przyjemność
w odkrywaniu tajemnic lektur egzaminacyjnych. Udział w projekcie pozwolił ósmoklasistom zastosować praktycznie zdobytą wiedzę literacką, połączyć naukę z zabawą, rozwinąć kreatywność, wyobraźnię. Uczestnicy działań projektowych uświadomili sobie, że powtarzanie materiału przed zbliżającym się egzaminem końcowym nie musi być nudne, nużące i stresujące, ale może być angażujące, emocjonujące i niezwykle frapujące, może także skłaniać do refleksji nad postępowaniem bohaterów, problematyką egzystencjalną  utworów literackich.