BOHATEROWIE NIEZŁOMNI, ŻOŁNIERZE WYKLĘCI- LISTY Z PRZESZŁOŚCI- projekt edukacyjny z historii realizowany w klasie VI i VII

 „Bohaterowie niezłomni, żołnierze wyklęci – listy z przeszłości”
PROJEKT EDUKACYJNY Z HISTORII REALIZOWANY

W KLASIE VI i VII

Cele projektu:

– poznawanie przeszłości poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli, którzy tworzyli historię;

– pogłębianie wiedzy historycznej na temat przełomowych wydarzeń, zjawisk w życiu polskiego narodu, rozbudzanie zainteresowań przeszłością;

– wychowanie do wartości, kształtowanie wartości: ojczyzna, naród, patriotyzm, pamięć historyczna, prawda, wolność, sprawiedliwość, solidarność, odpowiedzialność, odwaga;

– doskonalenie umiejętności posługiwania się chronologią historyczną, wskazywania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami;

– rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach, selekcji materiału, porównywania i krytycznego analizowania, wyciągania wniosków, formułowania własnych opinii;

– dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności;

– kształtowanie szacunku dla bohaterskich postaw przedstawicieli dawnych pokoleń, więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej;

– utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej;

– rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, samodzielności w opracowaniu i realizacji zadań projektowych;

– rozbudzanie wrażliwości moralnej i estetycznej, wyobraźni historycznej;

– doskonalenie umiejętności tworzenia krótkich narracji historycznych.

——————————————————————————————————————–

Realizacja projektu:

      W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat osób, które sprzeciwiały się zniewoleniu narodu polskiego przez sowieckiego okupanta. Poznawali przeszłość poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w nich uczestniczyli, którzy tworzyli historię. Gromadzili materiały biograficzne, zapoznawali się
z działalnością wybranych żołnierzy niezłomnych, okolicznościami ich śmierci. Posługiwali się terminologią historyczną, chronologią, różnymi źródłami historycznymi. Szóstoklasiści
i siódmoklasiści poddawali głębszej refleksji niezłomną postawę żołnierzy w obliczu grożącego im
i ojczyźnie niebezpieczeństwa. Rozwijali umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji
w różnych źródłach, selekcji materiału. Dokonywali porównywania i krytycznej analizy, wyciągali wnioski, formułowali własne oceny, opinie. Przywracali pamięć o działaczach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Zaangażowali się w przygotowanie materiałów na gazetkę ścienną, dzięki czemu zachęcili młodszych do poznawania powojennych bohaterów.

      Uczniowie klasy szóstej i siódmej w ramach działań projektowych przenosili się
w czasie i redagowali w imieniu żołnierzy wyklętych listy z przeszłości adresowane do współczesnych. Tworząc krótkie narracje historyczne, zastanawiali się, co mogliby, co chcieliby przekazać im niezłomni bohaterowie tamtych dni. Młodzi ludzie pogłębiali nie tylko wiedzę
o trudnym okresie w naszych dziejach, ale przede wszystkim swoją świadomość narodową, kształtowali postawy patriotyczne.