CHEŁMEK- MOJA MAŁA OJCZYZNA. Innowacja pedagogiczna. Projekt międzyszkolny.

Innowacja pedagogiczna
„CHEŁMEK- MOJA MAŁA OJCZYZNA”
projekt międzyszkolny.

 

Autorki innowacji:     Wioletta Matysik- koordynator w SZS w Bobrku

                                   Eliza Saternus –Peschak- koordynator w SZS w Gorzowie

Rodzaj innowacji:  programowo- metodyczna

Okres realizacji: październik 2022- maj 2023

Adresaci: Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas III szkół podstawowych
z gminy Chełmek- w Gorzowie i w Bobrku;  udział w niej jest obowiązkowy, jeśli zadania będą realizowane w ramach zajęć edukacyjnych, w pozostałych sytuacjach –dobrowolny.

 Innowacja ma charakter społeczno -kulturowy, jej zadaniem będzie lepsze poznanie gminy, którą zamieszkują uczniowie obu wsi oraz odkrywanie jej bogatej historii. Dzieci poprzez swoją aktywność, działanie, poznają bliżej walory społeczne, kulturowe
i historyczne naszych okolic. Innowacyjny charakter ma też międzyszkolna współpraca uczniów klas trzecich w realizacji tego projektu.
Realizowane zagadnienia dotyczyć będą poznawania przeszłości i teraźniejszości  naszej gminy. Aktywność uczniów będzie obejmowała przeprowadzenie wywiadów ; wycieczki –  zwiedzanie obiektów użyteczności publicznej, sportowych, muzeów, ciekawych zakątków , przygotowanie gazetek tematycznych, prezentacji. Przy realizacji poszczególnych zadań zamierzamy współpracować z władzami samorządowymi (burmistrz miasta, sołtysi wsi), Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Centrum Sportowym, Biblioteką Publiczną, Ochotniczą Strażą Pożarną.

 Cel innowacji:

Popularyzacja wiedzy społeczno – historycznej na temat „Małej Ojczyzny”

Cele szczegółowe:

W zakresie wiadomości i umiejętności:

1.Rozszerzenie materiału programowego z edukacji społeczno-historycznej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka.

2.Rozwijanie umiejętności poznawania, obserwowania otaczającego świata .

3.Budzenie zainteresowań przeszłością swojej miejscowości i okolic.

4.Wyrabianie szacunku dla przyrody i historii .

5.Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania zainteresowań .

6.Wdrażanie do aktywnego udziału w poznawaniu przeszłości.

7.Wdrażanie do twórczego myślenia.

W zakresie postaw:

1.Wyrabianie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

2.Rozwijanie samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności za wykonywane zadania.

3.Rozbudzanie świadomości społecznej i obywatelskiej .

 Spodziewane efekty:

Dla szkoły:

 1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły;
 2. Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych ;
 3. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków;
 4. Podniesienie jakości pracy szkoły.

Dla uczniów:

 1. Wzrost zainteresowania wiedzą społeczno – historyczną i kulturową miejscowości, najbliższych okolic ;
 2. Zrozumienie potrzeby poznawania historii najbliższych okolic;
 3. Umiejętność współpracy w grupie;
 4. Rozwój twórczego myślenia i kreatywności;
 5. Umiejętność planowania i przeprowadzenia obserwacji, odpowiednich działań;
 6. Budowanie postaw obywatelskich;
 7. Budowanie szacunku dla historii i dokonań ludzi żyjących i pracujących na terenie gminy Chełmek w przeszłości;

Metody i formy pracy:

Metody pracy:

 1. Podające: pogadanki, rozmowy, objaśnienia, opis, odczyt, opowiadania;
 2. Praktyczne: pokaz , obserwacja , doświadczenie, ćwiczenia;
 3. Badawcze
 4. Poszukujące
 5. Aktywizujące

Formy pracy:

 1. Wycieczki , zajęcia terenowe;
 2. Zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości;
 3. Zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy;
 4. Aktywny udział w zaplanowanych działaniach;
 5. Wykonanie albumów, folderów,  wystaw, gazetek tematycznych – ich prezentacja innym odbiorcom;

Tematyka zajęć – proponowane działania:

 • Poznanie historii i tradycji najbliższych okolic- historia naszej wsi, historia Chełmka. Życie i praca ludzi na tych terenach. Ważne osoby w historii.
 • Wizyta w Urzędzie Miejskim w Chełmku, spotkanie z burmistrzem miasta. Poznanie historii budynku, zasad kierowania gminą, zasad działania samorządu, zakresu kompetencji Urzędu, struktury Urzędu (zakres spraw, które można załatwić w UM) sposobu wpływania mieszkańców na decyzje władz (budowanie świadomości społecznej).
 • Wizyta w czworakach w Bobrku- zwiedzanie ekspozycji dawnych sprzętów, poznanie zajęć ludności zamieszkującej na tych terenach, pracy i narzędzi do niej wykorzystywanych.
 • Zwiedzanie Domu Pamięci Baty oraz ekspozycji maszyn w MOKSiR- poznanie historii fabryki obuwia w Chełmku, obuwniczych tradycji
  i historii Ziemi Chełmeckiej.
 • Poznawanie tradycji , zwyczajów – zgodnie z kalendarzem uroczystości.
 • Wykonanie folderów, albumów, gazetek, wystaw; prezentacja pozostałym uczniom w szkole, rodzicom, gościom
 • Spotkania z historykami.

Ewaluacja

Przewidywana jest ewaluacja wewnętrzna w formie  konkursu, albumu fotograficznego.  Ewaluacja przeprowadzona zostanie również na podstawie bezpośredniej obserwacji uczniów, analizy ich wypowiedzi, prac plastycznych.

 Przedstawiony plan innowacji może być modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Podczas wszystkich podejmowanych działań towarzyszyć nam będzie zasada „łączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli nauki z zabawą ” , we współpracy z rodzicami , członkami rodzin, przedstawicielami środowiska .

——————————————————————————————————————–

HISTORIA BOBRKA

       Rozpoczynając realizację innowacji, której przedmiotem jest historia
i teraźniejszość naszej gminy i wsi, przygotowaliśmy informacje na temat pochodzenia wsi Bobrek. Poznaliśmy legendę związaną z nazwą wsi oraz bogatą historię Bobrka jako majątku rodzin Ligenzów, Wielopolskich, Potulickich,  Ogińskich i  Sapiehów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na czas, w którym powstał kościół w Bobrku i na jego znaczenie dla najbliższej okolicy i rodu Wielopolskich- fundatorów świątyni.

——————————————————————————————————————–

TOMASZ BATA- OBUWNICZE TRADYCJE W CHEŁMKU

       Chełmek jeszcze na początku lat 30 ubiegłego wieku był niewielka wioską. Diametralne zmiany zawdzięcza jednemu nazwisku – BATA. Rozwój Chełmka zawdzięczamy wizji człowieka, który tak mocno wpłynął na obraz miejscowości i losy mieszkańców.
Wszystko zaczyna się w grudniu 1929 roku, kiedy to czeski przemysłowiec Tomasz Bata rejestruje w Sądzie Okręgowym w Krakowie „Polską Spółkę Obuwia”. W 1931 roku Tomasz Bata wykupuje od rodziny Sapiehów tereny pod budowę fabryki oraz osiedla mieszkaniowego. Tutaj rozpoczyna się wizja przemysłowca, który buduje miejscowość całkowicie podporządkowaną fabryce oraz wszystko, co jest potrzebne jej mieszkańcom-  domy, szkołę, kościół, obiekty sportowe i rekreacyjne, sklepy, przychodnię, stołówkę.

Uczniowie poznali historię miasta, które jest siedzibą gminy, do której należy Bobrek i Gorzów. Poznali też cel innowacji pedagogicznej, w której będą uczestniczyć „Chełmek- moja mała Ojczyzna”. Połączenie historii Bobrka i Chełmka pozwala zrozumieć historię, za którą będziemy podążać, żeby dotrzeć do współczesności i lepiej poznać swoją gminę.

——————————————————————————————————————–

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

        Uczniowie zapoznali się z gminnymi zwyczajami  związanymi z przebiegiem obchodów Święta Niepodległości. Niektórzy uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny. Podczas zajęć obejrzeli fotorelację z uroczystości pod pomnikiem Grunwald z udziałem mieszkańców i władz gminy, w których uczestniczyła delegacja z naszej szkoły.

Podczas zajęć uczniowie poznali historię pomnika Grunwald znajdującego się
w najwyższym punkcie Chełmka. Dowiedzieli się również więcej na temat pozostałych miejsc pamięci w naszej gminie ( Pomnik Ofiar Faszyzmu w Chełmku, tablice pamiątkowe w kościołach w Bobrku i w Chełmku, Obelisk przed remizą strażacką w Chełmku). Potrzebne informacje odnaleźli w Internecie, w archiwalnych numerach Echa Chełmka oraz uzyskali w czasie rozmów z członkami rodzin.
17 listopada  uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do Chełmka, gdzie zapalili znicz pod pomnikiem Grunwald.

——————————————————————————————————————–

Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHEŁMKU

      W piątek, 16 grudnia, uczniowie klasy trzeciej odwiedzili Urząd Miejski
w Chełmku. Wydarzenie to jest związane z realizacją w tej klasie innowacji pedagogicznej pod nazwą „Chełmek, moja mała Ojczyzna”.

Dzieci poznały historię powstania miasta, symbolikę jego herbu oraz znaczenie dla miejscowości postaci Tomasza Baty i jego zakładu. Podczas spotkania w sali sesyjnej Pan Burmistrz przedstawił zasady pracy Rady Miejskiej. Zwiedzając urząd, uczniowie na dłużej zatrzymali się w gabinecie Burmistrza. Mogli zasiąść w fotelu włodarza miasta oraz obejrzeć liczne nagrody i wyróżnienia. W związku z tym, że jest to okres przedświąteczny, uczniowie otrzymali gwiazdkowe upominki. Na koniec  zawiesili na świątecznej choince swoją bombkę.

——————————————————————————————————————–

PATRONI NASZYCH ULIC

            Uczniowie zgromadzili i przedstawili informacje na temat postaci zasłużonych dla mieszkańców Bobrka, które zostały upamiętnione w szczególny sposób- zostały patronami ulic w naszej wsi. Wiadomości na temat księdza Wyszogrodzkiego dzieci uzyskały głównie od rodziców i dziadków, którzy pamiętają księdza jako gospodarza tutejszej parafii. Postać księżnej Ogińskiej poznaliśmy bliżej dzięki informacjom z Internetu. W archiwalnych numerach Echa Chełmka znaleźliśmy opis jej działalności charytatywnej i różnych form pomocy najbiedniejszym, które organizowała księżna dla ludzi mieszkających w okolicy majątku. Podczas spaceru dzieci odwiedziły pomnik księżnej oraz zapaliły znicz na grobie księdza Wyszogrodzkiego. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zasługi księżnej Ogińskiej
w dziedzinie opieki nad sierotami.

——————————————————————————————————————–

 NASZE HERBY

       W ramach realizacji kolejnego zadania z innowacji „Chełmek- moja mała Ojczyzna” prowadzonej w klasie trzeciej, uczniowie wzięli udział w warsztatach w Bibliotece Publicznej w Chełmku. Zajęcia prowadzone były przez edukatorki z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. W ich trakcie dzieci poznały legendy związane z Ziemią Oświęcimską i herbami okolicznych miast.  Wykonały herb swojej rodziny oraz bezbłędnie rozwiązały test wiedzy z historii regionu. Gotowe prace zostały wyeksponowane w galerii Biblioteki.

——————————————————————————————————————–

Z WIZYTĄ WDOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

      Korzystając z zaproszenia Pani Dyrektor,  uczniowie wzięli udział w warsztatach wielkanocnych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. W przemiłej atmosferze, przy pomocy instruktorów i mieszkańców, powstały efektowne dekoracje świąteczne. Była to okazja do poznania tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z naszym regionem oraz szansa na integrację z mieszkańcami Domu.

Wcześniej dzieci zapoznały się z historią DPS  w Bobrku, która nierozerwalnie związana jest z postacią księżnej Ogińskiej- właścicielki majątku w Bobrku- i jej działalnością na rzecz mieszkańców okolicznych terenów.

——————————————————————————————————————–

POMNIKI PRZYRODY W BOBRKU

          Podczas zajęć koła przyrodniczego, dzieci poznały formy ochrony przyrody w Polsce. Rozmawiały na temat ochrony przyrody w swoim regionie. Na stronie Urzędu Miejskiego w Chełmku, uczniowie wyszukali informacje dotyczące ochrony przyrody w naszej gminie. Z pomocą aplikacji internetowej ustalali lokalizację pomników przyrody znajdujących się w Bobrku. Są to  dęby, jesiony, buki, cisy i graby znajdujące się w zabytkowym parku wokół pałacu, w pobliżu kościoła oraz na terenie Nadleśnictwa. Realizacja tego zagadnienia innowacji zakończyła się wykonaniem pracy grupowej przedstawiającej model pomnika przyrody z charakterystycznym oznaczeniem- tabliczką.

——————————————————————————————————————–

CHEŁMEK OBECNIE

        Podczas wycieczek, w czasie których realizowane były kolejne zadania zawarte w planie innowacji, uczniowie zwiedzili nowy budynek Biblioteki Publicznej, uczestniczyli w spektaklu przygotowanym przez kolegów ze szkoły w Gorzowie wystawianym na scenie MOKSiR, obejrzeli wystawę starych maszyn ocalonych z likwidowanych zakładów, zwiedzili budynek poczty w Chełmku, komisariat policji, nowy dworzec kolejowy i perony. Przy okazji dzieci miały możliwość poznać warunki pracy na poczcie oraz specyfikę zawodu policjanta.