CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są:

 • dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
 • rodzice i opiekunowie dzieci.

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

———————————————————————————————————————————–

Jak co roku sześciolatki z naszego przedszkola wzięły udział w kolejnej edycji programu profilaktycznego, inicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.
Dzięki różnorodnym zajęciom, stosowaniu metod aktywizujących dzieci porządkowały i poszerzały informacje na temat zdrowia.

Udział w tym projekcie pozwolił na:

 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzieprzy nich palą.