KARTKI Z ISKIERKAMI EMOCJI- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

      KARTKI Z ISKIERKAMI EMOCJI

Kartki z iskierkami emocji to jedna z trzech akcji dodatkowych przy Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Emocja, który skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Jej cele jest wprowadzanie dzieci w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

         CELE OGÓLNE PROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
  i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami
  i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

 

         CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Eliminowanie zachowań agresywnych.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

———————————————————————————————————————————–

W zimowej edycji akcji wzięły udział dzieci z dwóch grup przedszkola, uczestnicy zajęć świetlicy szkolnej oraz uczniowie klasy drugiej.
Zadanie polegało na własnoręcznym wykonaniu kartek o tematyce świątecznej lub zimowej i przesłaniu ich do partnera przydzielonego przez koordynatora projektu. Do kartek należało dołączyć list, w którym opisany został proces tworzenia prac ze szczególnym uwzględnieniem uczuć i emocji towarzyszącym przygotowaniu kartek. W tym samym czasie nasi uczniowie oczekiwali na nadejście przesyłek dla nich.  Kartki z życzeniami oraz listy, które otrzymaliśmy sprawiły nam wiele radości.

———————————————————————————————————————————–

klasa II

———————————————————————————————————————————–

zerówka

———————————————————————————————————————————–

starszaki

———————————————————————————————————————————–

świetlica