KAŻDY JEST ARTYSTĄ- projekt edukacyjny z plastyki

KAŻDY JEST ARTYSTĄ
projekt edukacyjny z plastyki

 1. WPROWADZENIE.

  W podstawie programowej zawarte są między innymi takie cele jak:

– wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego), rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język, rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin, zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, sztuka nowych mediów,

– rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody), tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne), ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form,

-klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych, wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy, rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe, podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy.

W odpowiedzi na te cele powstał program projektu plastycznego, który pozwala rozwijać postawę twórczą ucznia. Działalność plastyczna ucznia stanowi naturalny sposób odkrywania predyspozycji      i uzdolnień. Ukazuje sposób postrzegania rzeczywistości a obcowanie ze sztuką dostarcza dziecku doświadczeń poznawczych i twórczych.

Poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności działalność plastyczna– usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze dzieci są wielkie i zdumiewające.
Program został napisany dla potrzeb projektu plastycznego. Uwzględnia on możliwości rozwojowe dzieci w wieku szkolnym. Jednocześnie skierowany jest do nauczycieli twórczych, poszukujących coraz doskonalszych sposobów rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

 1. CELE

  Poniżej zawarte zostały cele programu plastycznego. Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe.

  2.1. Cel główny projektu.

  Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. Udział w konkursach plastycznych!

  2.2. Cele szczegółowe.
  – Wyzwalanie kreatywnej postawy;
  > uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych;
  > dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
  > rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka;
  > rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi;
  > budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
  > rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki                                               

>rozwijanie percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.

2.3. Przewidywalne osiągnięcia dzieci.

Uczeń:

BIERZE UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH

a ponadto:
•umie dostrzegać walory estetyczne przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
•posługuje się plamą, linią, szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów;
•potrafi ukazać za pomocą działań plastycznych swoje spostrzeżenia i przeżycia o otaczającym świecie;
•zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce;
•sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje różnorodne materiały;
•umie dokonać oceny dzieła sztuki, dostrzec ich treść i formę.