KLASOWE RELACJE I ZAINTERESOWANIA SŁOWEM, GESTEM ORAZ MIMIKĄ ZAPREZENTOWANE- innowacja pedagogiczna

„KLASOWE RELACJE I ZAINTERESOWANIA
SŁOWEM, GESTEM ORAZ MIMIKĄ ZAPREZENTOWANE”

innowacja pedagogiczna realizowana
w trakcie lekcji języka polskiego
oraz zajęć z wychowawcą w roku szkolnym 20019/2020 w klasie VII,
a w roku szkolnym 2020/2021 w klasie VIII

Koordynator innowacji:
Jolanta Czerw
Miejsce realizacji:
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku
Termin realizacji:
wrzesień 2019 r. – czerwiec 2021r.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest:

wszechstronne kształtowanie osobowości uczniów poprzez ukazywanie tajników ludzkich zachowań, motywów i konsekwencji ich działań, udział
w życiu społeczno – kulturalnym lokalnej społeczności i przygotowanie
do wyboru własnej drogi życia.

 • CELE POZNAWCZE:

– poznanie specyfiki różnych zawodów: aktora, reżysera, choreografa, inspicjenta i innych
– propagowanie twórczość pisarzy oraz poetów polskich
– rozwijanie zainteresowań teatralnych
– poszerzenie wiedzy o człowieku (o złożoności jego psychiki, pragnieniach, emocjach, reakcjach).

 • CELE KSZTAŁCĄCE:

– trenowanie umiejętności identyfikowania się z bohaterami granych sztuk (empatii) i „wychodzenia” z roli po spektaklu
– doskonalenie artykulacji wyrazów, techniki głośnego czytania
oraz recytacji z odpowiednim akcentem, tempem, rytmem
i intonacją
– rozwijanie indywidualnych zdolności i wszechstronnych umiejętności:
np. literackich, plastycznych, muzycznych, tanecznych, reżyserskich, scenograficznych
– rozwijanie umiejętność pracy w grupie, komunikowania się
i współdziałania w zespole klasowym, skutecznego porozumiewania się
w różnych sytuacjach.

 • CELE WYCHOWAWCZE:


– rozwijanie wrażliwości estetycznej, świadomość teatralnej /artyzm, przeżycie artystyczne/ oraz aktywności twórczej i wyobraźni
– kształtowanie postawy etycznej poprzez analizowanie postępowania bohaterów granych sztuk
– utrwalanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek, koncentracja, pracowitość, rzetelność, pomysłowość, odpowiedzialność za siebie i innych, umiejętność radzenia sobie z napotykanymi trudnościami, asertywność, samokształcenie, umiejętność stałego rozwoju własnej osobowości, ocenianie własnego uczenia się
– uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego
– umacnianie poczucia związku z polskością, historią, tradycją narodową oraz regionalną
– przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze
– przygotowanie się do pełnienia różnych ról społecznych
w przyszłym życiu zawodowym i rodzinnym.

Formy realizacji:

 • gry dramatyczne jako wprawki aktorskie

 • realizacja spektaklu na podstawie tekstów już istniejących
  oraz napisanych przez uczniów (montaże poetycko – muzyczne, scenariusze widowisk teatralnych)

 • działania plastyczno-techniczno-muzyczne: afisze, plakaty, programy teatralne, podkłady muzyczne, projekty scenografii i kostiumów
  (z opisem)

 • dyskusje po obejrzanych spektaklach, redagowanie sprawozdań
  i recenzji

 • prezentowanie przedstawień przed społecznością szkolną, rodzicami itp.

 • przygotowywanie scenografii, kostiumów, rekwizytów
  oraz materiałów reklamujących.

Oczekiwane efekty
Uczeń:

 • rozwinie swoje zainteresowania i pasje
 • stworzy więzi między uczniami zespołu klasowego polegające
  na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i sympatii
 • rozumie pojęcia związane z dramatem jako rodzajem literackim, umie nimi operować
 • potrafi zastosować zdobyte umiejętności w praktyce; pisze scenariusz, obmyśla scenografię, przygotowuje oprawę muzyczną, wykonuje rekwizyty itp.
 • bierze udział w konkursach recytatorskich i przeglądach teatrów
 • włączy się w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Sposób dokumentowania:
Opisy kolejnych działań w zakresie innowacji wraz z dokumentacją fotograficzną będą publikowane na

stronie internetowej szkoły.

———————————————————————————————————————————–

Zwieńczeniem działań innowacji było napisanie sztuki teatralnej, której niestety nie udało się przedstawić, ale może to wyzwanie dla uczniów kolejnej klasy ósmej?

sztuka—> HISTORIA PEWNEGO MATEMATYCZNEGO WYZNANIA MIŁOSNEGO

 

——————————————————————————————————————–

Podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział w IX edycji
Narodowego Czytania

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oficjalne podziękowanie za udział w dziewiątej edycji „Narodowego Czytania” oraz okolicznościowy egzemplarz „Balladyny” z wpisem Pary Prezydenckiej. Książka wzbogaci księgozbiór biblioteki szkolnej.

——————————————————————————————————————–

IX edycja akcji NARODOWE CZYTANIE w SZS Bobrek

Akcja NARODOWE CZYTANIE organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólnym czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Na dziewiąte Narodowe Czytanie Para Prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda – wybrała „Balladynę” Juliusza Słowackiego, której fragmenty odczytali 4 września 2020 r. uczniowie klasy VIII. Ponadto uczestnicy akcji wysłuchali listu Prezydenta RP oraz krótkiej informacji o utworze, a dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacji mieli okazję oglądać, słuchać i podziwiać przykłady dzieł twórców różnych dziedzin sztuki, dla których tragedia polskiego romantyka stała się źródłem inspiracji.

Narodowe czytanie w SZS w Bobrku: https://www.youtube.com/watch?v=G0RpxR1NC70&feature=share&fbclid=IwAR3XPT4LhPk-Ss7sl_flXJ4AJRQfB43XXgCqPvyi5gnnx3kXsrIrc6LgGqw

——————————————————————————————————————–

Co z dramatem, teatrem i utworami dramatycznymi w trakcie nauki zdalnej?

Moi siódmoklasiści, w II półroczu roku szkolnego 2019/2020, mieli okazję obejrzeć zaproponowaną przez Kujawsko – Pomorską e – Szkołę lekcję, która podsumowała, utrwaliła i mam nadzieję, że wpłynęła na ich kreatywność.

LINK DO LEKCJI: https://www.youtube.com/watch?v=_CtaUO1LioI

——————————————————————————————————————–

VIII edycja akcji NARODOWE CZYTANIE
w SZS Bobrek

Uczniowie klasy VII zorganizowali szkolną akcję NARODOWEGO CZYTANIA fragmentów nowel wytypowanych w bieżącym roku przez PARĘ PREZYDENCKĄ.

Odczytane zostały fragmenty następujących tekstów:

Dobra pani” Elizy Orzeszkowej
Dym” Marii Konopnickiej
Katarynka” – Bolesława Prusa
Mój ojciec wstępuje do strażaków” – Brunona Schulza
Orka” – Władysława Stanisława Reymonta”
Rozdziobią nas kruki i wrony…” – Stefana Żeromskiego
Sachem” – Henryka Sienkiewicza
Sawa” – Henryka Rzewuskiego

Fragmenty zaprezentowanych tekstów przeplatano filmami, slajdami mającymi związek z treścią nowelek, portretami ich autorów oraz autorefleksjami uczniów.

Mamy nadzieję, że uczniowie zostali zachęceni do zapoznania się z nowelami, a słowa Prezydenta: „Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii” nie tylko pozostaną
w pamięci, ale wymienione przez Prezydenta wartości staną się priorytetami w życiu młodych ludzi zagubionych w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości.

Na zakończenie akcji czytelniczej uczniom złożono w zeszytach przedmiotowych stempel okolicznościową pieczęcią tegorocznej odsłony Narodowego Czytania, którą Szkoła otrzymała od PARY PREZYDENCKIEJ na pamiątkę wzięcia udziału w akcji.

——————————————————————————————————————–

Święto Edukacji Narodowej 

W Dniu Edukacji Narodowej siódmoklasiści nie tylko słowami podziękowali nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za ich pracę, a także wysiłek rozniecania w młodych ludziach płomienia ambicji i aspiracji, ale przygotowali humorystyczne przedstawienie. Jako przedstawiciele firmy „ABSURD & COMPANY” zaprosili obchodzących swoje święto na okolicznościowy pokaz mody nauczycielskiej. Wykorzystując swoje zdolności aktorskie, zaprezentowali kilka strojów, bez których nowoczesny nauczyciel, podążający drogą rozwoju zawodowego nie może się obyć!!!

——————————————————————————————————————–

Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Muzyka słów”

Powiatowemu Konkursowi Recytatorskiemu „Muzyka słów”, który odbył się 7 listopada 2019 r. w Ośrodku Kultury w Brzeszczach przyświecały następujące cele:

– doskonalenie sztuki recytatorskiej

– prezentacja osiągnięć i dorobku artystów amatorów

– spotkanie ludzi wrażliwych na piękno słów

– popularyzacja literatury polskiej i światowej.

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku reprezentowała siódmoklasistka:
Martyna Mańka, która otrzymała wyróżnienie.

Jury konkursu nie miało łatwego zadania, ponieważ repertuar konkurujących był różnorodny, wszyscy uczestnicy pokazali dar twórczej, nieskrępowanej ekspresji i okazali się miłośnikami słowa poetyckiego, zatem tym bardziej powinniśmy docenić sukces naszej przedstawicielki.

——————————————————————————————————————–

Występ dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Oświęcimiu oraz Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Bajkowe postacie towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat. Pomagają im nie tylko zrozumieć otaczającą rzeczywistość, ale również dostarczają bogatych wrażeń i przeżyć oraz pobudzają wyobraźnię.

Przekonani o zaletach bajkowych bohaterów uczniowie przedstawili podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu oraz Domu Pomocy Społecznej w Bobrku żartobliwą wersję baśni pt. „Królewna Śnieżka” autorstwa DAMY ORDERU UŚMIECHU – Wandy Chotomskiej.

Gra młodych aktorów, piękne stroje, muzyka oraz dekoracje przyciągnęły uwagę publiczności, która ze szczególnym zainteresowaniem oglądała przedstawienie. Dzięki zaangażowaniu wielu zmysłów oraz umiejętnościom aktorskim uczniów udało się przenieść młodych widzów do tajemniczego Krasnoludkowa i wspólnie z bohaterami bajki zastanowić się nad morałem wypływającym z treści przedstawionego utworu:

„Nie otwierajcie drzwi nikomu!
Nie wpuszczajcie obcych do domu!
Myjcie owoce przed jedzeniem!
I bijcie brawo artystom występującym na scenie!”

Na oglądających widać było uśmiech i zadowolenie, a to był najpiękniejszy sposób podziękowania młodym artystom, ponieważ:

„Każda życzliwie wyciągnięta ręka, uśmiech na twarzy,
drobny gest wdzięczności, to przecież tak mało,
a tak wiele znaczy w szarej codzienności…”

Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców i utalentowanych kulinarnie uczniów Szkoły w Bobrku.

——————————————————————————————————————–

Przedstawienie „Duch Kluch”

„Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz”

Ponadczasowe słowa fraszki renesansowego poety Jana Kochanowskiego stały się mottem przewodnim przedstawienia przygotowanego przez uczniów klasy VII, którzy swoje umiejętności taneczne, sportowe, recytatorskie, muzyczne i wokalne zaprezentowali podopiecznym i opiekunom Domu Pomocy Społecznej w Bobrku oraz Babciom i Dziadkom dzieci i młodzieży z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

Żartobliwa sytuacja ducha Klucha i jego towarzyszy miała przekonać publiczność,
że dobra kondycja fizyczna to niezbędny atrybut zdrowego życia, a jedynym sposobem jej utrzymania czy polepszenia jest uprawianie sportu.

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wielu zmysłów oraz umiejętnościom aktorskim uczniów klasy VII udało się przenieść widzów do fantastycznego świata duchów
i wspólnie z bohaterami bajki Wandy Chotomskiej zastanowić się nad morałem wypływającym z treści przedstawionego utworu:

„Wiwat sport i wiwat ruch!
W zdrowym ciele zdrowy duch!”