KODUJEMY-STARTUJEMY!- innowacja pedagogiczna realizowana w zerówce

KODUJEMY- STARTUJEMY!

Koordynator innowacji: Justyna Szyjka

Miejsce realizacji: Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku

Termin realizacji: wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022r.
Zasięg: innowacją zostaną objęte  dzieci 6 –letnie

Cel innowacji:

 • wprowadzenie dzieci w świat kodowania
  i programowania.
 • kształtowanie umiejętności programowania, logicznego
  i twórczego myślenia oraz wyobraźni.
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci.
 • wspieranie rozwoju intelektualnego oraz  edukacji matematycznej.
 • poszerzanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • konstruuje, wykorzystując do tego różnorodne narzędzia i materiały;
 • poznaje swoje możliwości i zainteresowania;
 • nabiera wiary we własne siły;
 • myśli nieszablonowo, dostrzegając jednocześnie pewne zasady, schematy i prawidłowości;
 • odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki wyrazu  (symbolikę graficzną);
 • umie wyrażać swoje przeżycia i towarzyszące im emocje w różnych formach działania;
 • uczy się współpracy w grupie, zgodnie funkcjonować  w zabawie i sytuacjach zadaniowych  mając na uwadze poszanowanie praw i wartości innych osób;
 • rozwija wyobraźnię;
 • poprawia werbalizację i komunikację, precyzyjne formułowanie myśli i tworzenie komunikatów ;
 • uczy się radzenia sobie z sytuacjami problemowymi i zupełnie nowymi;
 • kształci zdolności poznawcze: pamięć, uwagę, zmysł obserwacji, myślenie;
 • pogłębia swoje doświadczenia oraz zdobywa nowe

Metody pracy:

Metoda samodzielnych doświadczeń;

Metoda zadań stawianych dziecku;

Obserwacja, pokaz;
Instrukcje i objaśnienia

Formy pracy: praca z całą grupą, praca w parach oraz praca indywidualna

——————————————————————————————————————–

Innowacja realizowana była w przedszkolu od września 2021 do czerwca bieżącego roku. Innowacją objęte były dzieci 6 – letnie z grupy ,,Sówki”. Działania dostosowane były do wieku, możliwości oraz zainteresowań dzieci. Podczas zajęć dzieci korzystały z kart pracy, maty do kodowania, układały kubeczki tworząc symetrię, budowały wierzę według kodu. Dzieci miały także możliwość kodowania przy użyciu tablicy interaktywnej poszerzając przy tym wiedzę na temat nowoczesnych technologii. Dzieci chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach z kodowania, zgodnie współpracowały, wymieniały się spostrzeżeniami, cierpliwie czekały na swoją kolej, były  wytrwałe  w dążeniu do celu.