MOJA MAŁA OJCZYZNA- projekt edukacyjny z historii realizowany w klasie IV

MOJA  MAŁA  OJCZYZNA
PROJEKT EDUKACYJNY Z HISTORII REALIZOWANY
W KLASIE IV

Cele projektu:

– pogłębianie wiedzy historycznej związanej z najbliższą okolicą, rozbudzanie zainteresowań przeszłością;

– poszerzanie wiadomości na temat ważnych wydarzeń, osób, zabytków w swojej małej ojczyźnie;

– doskonalenie umiejętności posługiwania się chronologią historyczną, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami;

– rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach, selekcji materiału, porównywania, formułowania własnych opinii;

– dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności;

– doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, rozwijanie kompetencji cyfrowych;

– rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, samodzielności w opracowaniu i realizacji zadań projektowych;

– rozbudzanie wrażliwości moralnej i estetycznej, wyobraźni historycznej;

– kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku wobec wartości i dorobku minionych pokoleń, dostrzeganie roli, jaką w życiu człowieka odgrywa mała ojczyzna.

Realizacja projektu

      Po omówieniu zagadnień powiązanych z małą i dużą ojczyzną, regionami, zabytkami naszego kraju uczniowie klasy czwartej przystąpili do realizacji projektu poszerzającego wiedzę na temat ważnych wydarzeń, postaci, budowli związanych ze swoją miejscowością. Gromadzili ciekawostki historyczne, materiał ilustracyjny. Poszukiwali informacji w różnych źródłach, odróżniali wiadomości istotne od mniej ważnych, bardzo szczegółowych, formułowali swoje opinie. Uczestnicy projektu przygotowali  krótką narrację historyczną w postaci plakatów, dbali
o oryginalność, różnorodność sposobów plastycznego wyrazu. Z zaangażowaniem emocjonalnym prezentowali wyniki swoich poszukiwań, przemyśleń, opracowań plastycznych, dzielili się zdobytą wiedzą z rówieśnikami. Opowiadali o postaciach zasłużonych dla swojej miejscowości, potrafili wskazać ważne dla rozwoju miejscowości wydarzenia. Dostrzegali zmiany zachodzące w życiu małej społeczności w różnych okresach historii. Prezentowali zabytkowe budowle, materialne ślady przeszłości związane z najbardziej zasłużonym dla swojej miejscowości rodem Sapiehów. Posługiwali się pojęciami: region, mała i duża ojczyzna, patriotyzm, patriota, zabytek. Potrafili planować swoją pracę, zarządzać czasem, dokonać wyboru źródeł pozyskiwania potrzebnych informacji.

    Poprzez udział w działaniach projektowych uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę na temat przeszłości i teraźniejszości swojej miejscowości, zasłużonych postaci, ważnych wydarzeń, ale również uświadomili sobie wpływ minionych pokoleń, ich osiągnięć na funkcjonowanie współczesnych mieszkańców. Dostrzegali niepowtarzalne piękno, wartość małej ojczyzny. Doskonalili umiejętności samodzielnego poszukiwania, selekcjonowania, poszerzania wiadomości, korzystania z różnych źródeł informacji, ciekawego opowiadania, graficznego opracowania zgromadzonego materiału. Wykorzystywali zdolności artystyczne, plastyczne, pasje
i zainteresowania do przygotowania plakatów, dbali o estetykę, walory wizualne swoich prezentacji. Kształtowali postawy  patriotyczne, umiłowania ojczyzny poprzez szacunek do swojego regionu, miejscowości.