NAGRYWAMY SŁUCHOWISKO- projekt edukacyjny z języka polskiego realizowany w klasie IV

NAGRYWAMY SŁUCHOWISKO
PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
REALIZOWANY W KLASIE IV

Cele projektu:

– pogłębianie i poszerzanie wiedzy na temat znajomości wybranych utworów z literatury polskiej
i światowej;

– kształcenie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej;

– doskonalenie umiejętności odczytywania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny;

– kształcenie umiejętności analizy świata przedstawionego utworu, rozpoznawanie obrazowania fantastycznego;

– doskonalenie umiejętności określania doświadczeń bohaterów, wyrażania sądu o postaciach i zdarzeniach, rozpoznawania przesłania utworu, inspirowanie do refleksji nad wartością dobra;

– kształcenie techniki głośnego czytania, zastosowanie zasad kultury żywego słowa, utrwalenie wskazówek dotyczących dobrego czytania;

– kształcenie umiejętności rozpoznawania tekstów kultury przynależnych do teatru;

– rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy;

– poznanie sposobów adaptacji tekstu literackiego na inny rodzaj przekazu, cech słuchowiska radiowego;

– rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji;

– nagranie dźwiękowej wersji baśni na dyktafon z wykorzystaniem mikrofonu;

– doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, podejmowanie samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji.

——————————————————————————————————————–

Realizacja projektu:

     Nagranie słuchowiska radiowego było ostatnim etapem działań analityczno- interpretacyjnych
z wykorzystaniem tekstu lektury Aleksandra Puszkina „Bajki o rybaku i złotej rybce”. Czwartoklasiści zapoznali się z utworem, odczytywali znaczenia dosłowne i ukryte, oceniali zachowania bohaterów, wyodrębniali elementy fantastyczne, dostrzegali rolę przyrody w przebiegu zdarzeń.

      Przed przystąpieniem do realizacji zadań projektowych, do wykonania przekładu interesemiotycznego, uczniowie zapoznali się z cechami słuchowiska radiowego, poznali tajniki warsztatu pracy radiowców, oglądając krótki przewodnik dla miłośników radia. Przekonali się, jak wielką, magiczną moc mają słowa i dźwięki w radiowym teatrze wyobraźni, słuchając fragmentów słuchowisk dla dzieci.

      Następnie uczniowie wspólnie dokonali podziału tekstu na partie wypowiadane przez narratora
i bohaterów, przydzielili role do odegrania. Ustalili, kto będzie odpowiedzialny za przygotowanie bazy dźwięków, efektów specjalnych oraz dobór muzyki ilustrującej kwestie poszczególnych postaci. Wyznaczyli osobę czuwającą nad przebiegiem nagrania, realizującą nagranie, montującą zebrany materiał dźwiękowy. Przed nagrywaniem przeprowadzili kilka prób czytanych, przypomnieli sobie zasady poprawnej interpretacji głosowej tekstu.

      Zwieńczeniem działań projektowych uczniów było nagranie słuchowiska na podstawie tekstu .literackiego z wykorzystaniem dyktafonu i mikrofonu. Wspólna praca dostarczyła czwartoklasistom ogromnych emocji i przeżyć. Wszyscy zaangażowali się w wykonanie przydzielonych zadań, wykazali się samodzielnością, odpowiedzialnością. Nauczyli się współdziałania w grupie, organizowania pracy zespołu. Dbali o porządek, dyscyplinę w klasie, czuli się twórcami, nie tylko odtwórcami, przyjęli postawę aktywną. Zachęceni do podejmowania dodatkowych działań twórczych wyrazili chęć kontynuowania podobnych aktywności na zajęciach w przyszłym roku szkolnym.