PROJEKT UMIEM PŁYWAĆ 2021

PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ”2021

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

– upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

– nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

– profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

– zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,

– efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

– wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

– edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

———————————————————————————————————————————–

Zajęcia dla uczniów klasy II odbywały się zgodnie z założonym programem i harmonogramem. W czasie 20 godzin zajęć na krytej pływalni w Oświęcimiu pod kierunkiem instruktorów uczniowie poznawali tajniki umiejętności pływackich. Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu i innych akwenów wodnych. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia dały im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zapobiegania wadom postawy, zachęciły także do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.