PRZYGLĄDAM SIĘ PRZESZŁOŚCI, BY TWORZYĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ- projekt edukacyjny z historii realizowany w klasach VIIIa i VIIIb

PRZYGLĄDAM SIĘ PRZESZŁOŚCI, BY TWORZYĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT EDUKACYJNY Z HISTORII REALIZOWANY
W KLASACH VIII A I VIII B

Cele projektu:

– pogłębianie wiedzy historycznej na temat przełomowych wydarzeń, zjawisk w życiu polskiego narodu, rozbudzanie zainteresowań przeszłością;
– poszerzanie wiadomości dotyczących przemian politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturowych zachodzących w Polsce w XX i XXI wieku;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się chronologią historyczną, wskazywania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami;
– rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach, selekcji materiału, porównywania i krytycznego analizowania, wyciągania wniosków, formułowania własnych opinii;
– dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności;
– rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, samodzielności w opracowaniu i realizacji zadań projektowych;
– rozbudzanie wrażliwości moralnej i estetycznej, wyobraźni historycznej;
– kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku wobec wartości i dorobku minionych pokoleń, odpowiedzialności za przyszłość państwa.

——————————————————————————————————————–

Realizacja projektu

Uczniowie klas ósmych na lekcjach historii analizują zagadnienia dotyczące czasów powojennych oraz współczesnych. Przygotowanie projektu edukacyjnego było dla nich podsumowaniem jednego z etapów poznawania przeszłości swojego państwa i narodu. Przystępując do działań projektowych ósmoklasiści dokonali wyboru zagadnień, przełomowych wydarzeń z historii Polski XX i XXI wieku, które wpłynęły na kształtowanie się jej współczesnego obrazu. Najchętniej poszerzali swoje wiadomości, gromadzili ciekawostki dotyczące codzienności w PRL-u, powstania warszawskiego, funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej. Uczniowie biorący udział w projekcie przeprowadzali rozmowy z członkami rodzin, którzy znali realia i specyfikę lat 70, 80, 90. Poszukiwali dodatkowych informacji w różnych źródłach, łączyli je, porównywali, analizowali i na ich podstawie opracowywali krótką narrację historyczną w postaci notatki graficznej, plakatu lub prezentacji multimedialnej. Próbowali dostrzec ślady przeszłości w swoim najbliższym otoczeniu, wskazać zmiany, jakie zaszły w stylu, poziomie życia w XX i XXI wieku. Starali się objaśnić przyczyny i skutki opisywanych zdarzeń, zjawisk i procesów historycznych, wyciągnąć wnioski i przedstawić argumenty uzasadniające własne stanowisko. Dokonywali oceny, co pozytywnego
i negatywnego przyniosły prezentowane zjawiska, przemiany dla nas, współczesnych. Uzasadniali potrzebę poznawania przeszłości dla zrozumienia teraźniejszości oraz uniknięcia błędnych decyzji w przyszłości. Wyjaśniali, dlaczego nie chcieliby żyć w czasach wojennych, w okresie PRL-u. Efekty swoich działań i przemyśleń zaprezentowali w klasie.

——————————————————————————————————————–

Podsumowanie projektu

Poprzez udział w działaniach projektowych uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę na temat zagadnień z historii Polski XX i XXI wieku, utrwalili poznaną terminologię dotyczącą przełomowych wydarzeń, zjawisk i procesów,  ale również uświadomili sobie wpływ przeszłości na teraźniejszość, konieczność utrwalania pamięci historycznej dla budowania przyszłości. Zrozumieli znaczenie przemian, jakie zaszły w dziejach Polski. Przyglądali się minionym czasom, poznawali historię poprzez wydarzenia i ludzi, którzy w niej uczestniczyli, którzy ją tworzyli i uświadomili sobie, że sami również mają wpływ na bieg wydarzeń, są odpowiedzialni za swoją ojczyznę, tworzą wspólnotę wartości, które przekażą następnym pokoleniom. Wiedzą, że nie można budować przyszłości bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego, rozbudzania zainteresowań dawnymi laty. Potrafią samodzielnie poszukiwać, poszerzać wiadomości, korzystać z różnych źródeł informacji, formułować i wyrażać własne opinie