REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GRANT 3. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

PRZYRODNICZE KOŁO ZAINTERESOWAŃ DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Uczestnicy:  10 uczniów klasy III

Prowadzący:  Wioletta Matysik

Założenia ogólne:

Zajęcia rozwijające z przyrody realizowane są w klasie III szkoły podstawowej. Program zajęć został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania wiedzy, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów. Realizacja programu przewidziana jest na 30 godzin lekcyjnych.

Cele zajęć:

 • Rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
 • Rozbudzanie i wzmacnianie pasji badawczej.
 • Rozbudzanie ciekawości świata.
 • Rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy.
 • Wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych.
 • Stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczego rozwiązywania problemów.
 • Pogłębianie umiejętności analizowania i wnioskowania.

——————————————————————————————————————–

PRZYRODNICZE KOŁO ZAINTERESOWAŃ DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Uczestnicy:  10 uczniów klasy II

Prowadzący:  Zofia Cichy

Założenia ogólne:

Program realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych. Powstał w celu rozwijania, pogłębiania wiedzy i zainteresowań przyrodniczych uczniów. Program jest zgodny
z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji przyrodniczej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Cele zajęć:

 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i umiejętności prowadzenie eksperymentów i obserwacji.
 • Rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody.
 • Budzenie wrażliwości na piękno przyrody.
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego.
 • Poznanie form ochrony przyrody.
 • Kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania poprzez doświadczenia i eksperymenty.

——————————————————————————————————————–

ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-III
Z ZAKRESU KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

Uczestnicy: 8 uczniów klasy II

Prowadzący: Zofia Cichy

Założenia ogólne:

Program realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych
z zakresu edukacji matematycznej.

Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Program jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Cele zajęć:

 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, rozwijanie aktywnych postaw.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do nauki.
 • Ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym.
 • Wyrabianie poczucia własnej wartości.
 • Motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

——————————————————————————————————————–

KOŁO ZAINTERESOWAŃ- KREATYWNOŚĆ REALIZOWANA NA ZAJĘCIACH TEATRALNYCH

Uczestnicy:  10 uczniów  z klas: IV, V i VI

Prowadzący: Joanna Jarnot

Założenia ogólne:

Zajęcia teatralne umożliwiają uczniom odkrycie swoich zdolności i talentów. Pozwalają zrozumieć emocje innych, a także własne. Przygotowują do aktywnego udziału
w kulturze. Głównym celem jest przygotowania przedstawienia, dekoracji i kostiumów. Na zakończanie zajęć zostanie wystawiona sztuka najpierw dla uczniów naszej szkoły,
a później dla pensjonariuszy DPS- u w Bobrku. Realizacja programu przewidziana jest na 30 godzin lekcyjnych.

Cele zajęć:

 • Rozwinięcie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni.
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 • Odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów.
 • Nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania odczuć, emocji i wczuwania się w stany emocjonalne innych.
 • Kształtowanie świadomej dyscypliny, poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej.
 • Kształtowanie kompetencji aktywnego udziału w kulturze jako odbiorcy i twórcy.
 • Integracja grupy.

——————————————————————————————————————–

KOŁO ZAINTERESOWAŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z KLAS V- VI

Uczestnicy:  8 uczniów z  klasy  V i VI

Prowadzący: Małgorzata Gołowieszko

Założenia ogólne:

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego realizowane są w klasie V i VI szkoły podstawowej. Program zajęć został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania wiedzy, łączenia teorii z praktyką oraz wzbudza chęć poznawania kultury krajów anglojęzycznych. Realizacja programu przewidziana jest na 30 godzin lekcyjnych.

Cele zajęć:

 • Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych.
 • Utrwalanie i poszerzanie słownictwa.
 • Poznanie strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

——————————————————————————————————————–

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW Z KLAS V- VI
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 

Uczestnicy:  8 uczniów z klasy V i VI

Prowadzący: Małgorzata Gołowieszko

Założenia ogólne:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego realizowane są w klasie V i VI szkoły podstawowej. Program zajęć został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uczestnictwo
w zajęciach daje uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych, uzupełnienie braków w wiedzy, powtórzenia różnych zagadnień oraz wzbudza chęć poznawania kultury krajów anglojęzycznych. Realizacja programu przewidziana jest na 30 godzin lekcyjnych.

Cele zajęć:

 • Wyrównanie szans edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego.
 • Utrwalanie słownictwa.
 • Utrwalanie zagadnień gramatycznych.

——————————————————————————————————————–

PRZYRODNICZE KOŁO ZAINTERESOWAŃ

Uczestnicy:  10 uczniów z klas: IV, V i VI

Prowadzący: Elżbieta Bienia

Założenia ogólne:

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą poszerzyć podstawową wiedzę o przyrodzie. Będą uczyć współdziałania w zespole oraz pomogą zagospodarować czas wolny. Rozbudzą ciekawość przyrodniczą, rozwiną kreatywne myślenie. Ruch i obcowanie z przyrodą pozwoli utrzymać dobrą formę fizyczną. Pozwolą rozwinąć zainteresowania uczniów.

Cele zajęć:

 • Zrozumienie stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.
 • Obserwacja zjawisk występujących w przyrodzie.
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki.
 • Rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności oraz samodzielności.
 • Współpraca w grupie.
 • Znaczenie ruchu na świeżym powietrzu.
 • Umiejętne poszukiwanie informacji.
 • Rozwijanie zdolności artystycznych.
 • Wyciąganie wniosków na podstawie doświadczeń.
 • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania doświadczeń.
 • Kształtowanie pozytywnej samooceny ucznia.
 • Wykorzystanie komputera do rozwijania swoich zainteresowań.

——————————————————————————————————————–

ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-III
Z ZAKRESU KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

Uczestnicy:  8 uczniów klasy I

 Prowadzący: Katarzyna Żołdak

Założenia ogólne:

 Program realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych
z zakresu edukacji matematycznej.

Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Program jest zgodny z Podstawą Programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

Cele zajęć:

 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, rozwijanie aktywnych postaw.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki.
 • Ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym .
 • Wyrabianie poczucia własnej wartości.
 • Motywowanie do przezwyciężania trudności w nauce.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

——————————————————————————————————————–

KOŁO ZAINTERESOWAŃ Z ROBOTYKI

Uczestnicy:  10 uczniów z klas I-III

Prowadzący: Katarzyna Żołdak

Założenia ogólne:

Program realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych. Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki. Podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie logicznego  i algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań. Oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami.

Cele zajęć:

 • Celem głównym zajęć jest rozwijanie kompetencji informatycznych
  z  programowania   i robotyki  uczniów  oraz przekazanie im wiedzy
  i  umiejętności  w  zakresie podstaw konstrukcji maszyn, podstaw automatyki 
  i robotyki.
 • Rozwijanie umiejętności takich jak: wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa.
 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki .
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
 • Budowanie i sterowanie robotami.
 • Wyrabianie poczucia własnej wartości.
 • Wprowadzanie elementów programowania i robotyki.
 • Oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami.

——————————————————————————————————————–

 KOŁO ZAINTERESOWAŃ Z ROBOTYKI

Uczestnicy:  9 uczniów z klas IV- VI

Prowadzący: Damian Łękawa

Założenia ogólne:

Koło zainteresowań z robotyki realizowane jest w klasach IV, V i VI szkoły podstawowej. Program zajęć został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania wiedzy, łączenia teorii z praktyką. Podniesienie kompetencji miękkich: logiczne i algorytmiczne myślenie, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, szukanie optymalnych rozwiązań. Realizacja programu przewidziana jest na 30 godzin lekcyjnych.

Cele zajęć:

 • Rozwinięcie kompetencji kluczowych uczniów.
 • Rozbudzanie i wzmacnianie pasji programowania.
 • Rozbudzanie ciekawości do informatyki.
 • Rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do rozwiązania problemu.
 • Wzmacnianie postaw poszukiwawczych.
 • Stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczego rozwiązywania problemów.
 • Pogłębianie umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia.