TRZYMAJ FORMĘ!- Ogólnopolski program edukacyjny dla klas IV-VIII

TRZYMAJ FORMĘ!”

„Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

2. Program może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach V-VIII.

3. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

4. Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.

5. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.
Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty muszą się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.

6. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.

7. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.

8. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.

9. Projekty powinien składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.

10. Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu, szkolni koordynatorzy przygotują sprawozdanie opisujące wykonanie programu i prześlą je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.


Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Podstawy programu
Program „Trzymaj Formę!” jest oparty na najnowszych badaniach nad zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną. Przy tworzeniu programu powołano grupę ekspertów z dziedziny odżywiania i aktywności fizycznej. Eksperci z Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu Żywności i Żywienia opracowali założenia do pilotażowego programu „Trzymaj Formę!” w którym wzięło udział ponad 560 gimnazjalistów.

———————————————————————————————————————————–

W ramach projektu „Trzymaj formę!” uczniowie ćwiczyli prawidłową  jazdę na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz doskonalili umiejętność pokonywania przeszkód na drodze na utworzonym torze. 

———————————————————————————————————————————–

Jednym z ćwiczeń wykonywanych przez uczniów w ramach projektu „Trzymaj formę!”, była jazda na rolkach po torze przeszkód. 

———————————————————————————————————————————–

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku  kolejny raz bierze udział w Ogólnopolskim Programie „Trzymaj formę!”, promującym aktywny tryb życia oraz zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas IV-VIII  realizowali wytyczne oraz cele programu uzyskując dla szkoły certyfikat. Koordynatorem programu „Trzymaj formę!” jest Łukasz Jagoda.

certyfikat „Trzymaj formę!”—> certyfikat