Z KULTURĄ MI DO TWARZY-międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w przedszkolu

Z KULTURĄ MI DO TWARZY
międzynarodowy projekt edukacyjny

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Cele szczegółowe:

 – promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką – współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

 – kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

 – kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie