Z KULTURĄ MI DO TWARZY- Międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany w świetlicy szkolnej

Z KULTURĄ MI DO TWARZY
Międzynarodowy projekt edukacyjny
realizowany w świetlicy szkolnej

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

Minister Edukacji Narodowej objął projekt swoim  patronatem honorowym.

Cele projektu:

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

 – kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

 – współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

——————————————————————————————————————–

Zadaniem uczniów było wykonanie po 5 zadań z każdego modułu.  Lista zadań, które zrealizowano w czasie zajęć świetlicowych lub bibliotecznych oraz w ramach działania SU:

Moduł I –  W krainie muz:

-Dzień Kropki,

-Śladami przeszłości,

-Kino wspomnień,

-Urodziny Andersena,

-Wśród nocnej ciszy,

Moduł II – Tu jest moje miejsce:

-Razem możemy wiele,

-Perły regionu,

-Do hymnu,

-Dzień wspomnień i zadumy,

-Znani Polacy,

Moduł III – Kocham, lubię, szanuję:

-Kodeks dobrego zachowania,

-Siła bajek,

-Warto pomagać,

-Nie ma dzieci, są ludzie,

-Kochamy babcie i dziadków,

Moduł IV – Kultury świata:

-Niezwykła sztuka origami,

-Zabawy z piłką,

-Dzień pizzy,

-Karnawał na świecie,

-Weneckie maski.