16 PAŹDZIERNIKA- ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI I WALKI Z GŁODEM

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem to akcja, której głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów III świata, ale również Polski oraz skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Ogólnopolska Kampania Walki z Głodem, którą Polski Czerwony Krzyż prowadzi od 11 lat ma także na celu edukację społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku w dniu 16 października w całym kraju odbywają się happeningi, konkursy, zbiórki żywności w marketach, kwesty uliczne na zakup żywności dla najbardziej potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci w szkołach. Każdego roku Polski Czerwony Krzyż dożywia 10 000 dzieci. Ponad 20 000 maluchów otrzymuje wyprawkę szkolną, a tysiąc co roku wyjeżdża na kolonie.
Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. I nie dotyczy to, jakby się mogło wydawać, tylko krajów rozwijających się, ale w coraz większym stopniu krajów uprzemysłowionych. Niestety, problem pauperyzacji społeczeństwa dotyka w znacznej mierze także i Polskę. W wyniku takiej sytuacji ekonomicznej wiele rodzin ma ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup, czego skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód. W Polsce co roku marnuje się ponad 9 mln ton żywności. Większość, 6,5 mln ton, marnuje się podczas produkcji (w trakcie zbiorów, przetwórstwa) a wszyscy Polacy co roku w swoich domach marnują ponad 2 mln ton. Wyrzucanie żywności jest dużym problemem nie tylko społecznym czy gospodarczym, ale też ekologicznym. Należy pamiętać, że produkcja żywności, jej pakowanie oraz transport wiążą się ze zużyciem ogromnej ilości energii oraz wody, powstawaniem odpadów przemysłowych, emisją spalin. Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież. W 1947 Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) ogłosiła 16 października Światowym Dniem Walki z Głodem. W Tym dniu na całym świecie zbierane są fundusze na programy dożywiania.
Główne przyczyny głodu i niedożywienia:
• brak dostępu rolników w krajach ubogich do ziemi (ziemia jest wykupywana przez wielkie koncerny pod uprawę żywności na eksport lub roślin na agropaliwa lub paszę dla zwierząt z krajów bogatych)
• katastrofy naturalne (susze, powodzie, huragany niszczące plony) • wojny i konflikty
• ubóstwo i zbyt wysokie ceny żywności
• niesprawiedliwa dystrybucja żywności i nadkonsumpcja w krajach bogatych (mieszkańcy krajów bogatych wyrzucają setki ton żywności, podczas gdy w innych miejscach świata jej brakuje)
• słabe rządy państw, które nie są w stanie zadbać o interesy obywateli
• uprawy roślin modyfikowanych genetycznie (GMO), które stanowią zagrożenie dla uprawianych przez wieki, tradycyjnych odmian roślin; rolnicy uprawiający rośliny modyfikowane są uzależnieni od koncernów i muszą od nich co roku kupować ziarno pod zasiew
Co możemy zrobić?
• wspieraj zrównoważone rolnictwo, które zapewnia trwanie gospodarstw rodzinnych, godziwe zarobki dla rolników oraz lokalne rynki zbytu
• angażuj się w lokalne akcje wspierające rolnictwo rodzinne i wyrażające solidarność z rolnikami z innych kontynentów
• kupuj produkty pochodzące ze Sprawiedliwego Handlu, który zapewnia producentom z krajów globalnego Południa uczciwe zarobki i pomaga wyjść z biedy
• kupuj żywność wyprodukowaną lokalnie, najlepiej w naszym regionie i kraju
• nie marnuj żywności
• unikaj żywości modyfikowanej genetycznie